ࡱ> SURObjbj444XVV. . D,$"8888#######$%s(8#8#88#[[[88#[#[[ |!8Ev!"#0$!6%)<%)$!%)!@[8#8#<$%). 6 d: Plaveck oddl NERATOVICK PLAVECK KLUB poYd za podpory msta Neratovice a StYedo eskho kraje NERATOVICK POHR VE SPRINTRSKM VCEBOJI XVIII. ro nk - MEMORIL KARLA XDY A. - V`EOBECN USTANOVEN PoYadatel: oddl plavn - NERATOVICK PLAVECK KLUB 2. Datum a msto konn: sobota 19.1.2019 kryt plaveck bazn Neratovice - 6 drah rozplavn 8:00 8:40 13:00 13:40 za tek zvodu 8:45 13:45 PYihlaky: Vsystmu SPS a dohlaku na 100m PZ ~ko ro nku 2009 pak e- mailem - na adresu: HYPERLINK "mailto:vesely.plavani@email.cz" vesely.plavani@email.cz 3 Termn pYihlaek: do 8.ledna 2019 do 23:59hod. 4. Sestaven startovn listiny:do 11.1.2019 5. Zposob kvalifikace: nejlepa vkon zaplavan na zvodech v roce 2018 6. Informace: Ing. Vesel Frantiek mob.:777 188769 nebo Ing. Martin Franek mob.777323099 email:vesely.plavani@email.cz 7. HospodYsk podmnky: Oddly startuj na vlastn nklady. Startovn, kter je ve vai 50,- K za ka~d pYijat start, neodhlaen do 17.1.2019 do 15:59 hod bude uhrazeno pYi prezentaci. 8. Prezentace: Sobota 19.1.2019 od 7:45 - 8:15 B. - TECHNICK USTANOVEN 1. Systm sout~e: Zvody jsou sout~ jednotlivco. Plave se v rozplavbch pYmo na as bez rozdlu kategori dle pYihlaench aso. ZaYazen do kategori bude provedeno pYi sestavovn vsledkov listiny. Hlavnm zvodem je sprintrsk vceboj, kter se plave jako XVIII..ro nk Memorilu Karla Xdy, kam se pro vaechny kategorie zapo tv sou et aso na 50 m znak, 50 m vzp, 50 m prsa, 50 m motl, vyjma kategorie E,F, kde bude pYijato v~dy minimln 10 plavco a kde bude vyhodnocen sou et aso na 50m znak,50m prsa a 50m vol. zposob . 2. PYedpis: Zvod se dle pravidel plavn I a II a ustanoven tohoto rozpisu. Startuj: Podmnkou asti je pYihlaka na vaechny 50-ti metrov trat u kat. A,B,C,D a pYihl na 50m Z, 50mvzp. a 50mP u kat. E,F. . Na zklad sou tu aso 50-ti m trat bude rozhodnuto o pYijet zvodnka do zvodu. U vaech zvodnko odpovd za zdravotn stav a platnou zdravotn prohldku vedouc dru~stva stara 18 let. 4. Bazn: kryt 25-ti m 6-ti drhov - drhy oddleny plovky, obrtky hladk, asomra OMEGA 5. Vkov kategorie: A - mu~i ro . 2004 a stara cca 45 plavco B - ~eny ro . 2004 a stara cca 45 plavco C - ~ci ro . 2008 2005 cca . 20 plavco 2007-2008 cca 20 plavco 2005-2006 D ~a ky ro . 2008 - 2005 cca . 20 plavco 2007-2008 cca 20 plavco 2005-2006 E ~ci ro . 2009 a ml. cca 15 plavco F ~a ky ro . 2009 a ml. cca 15 plavco Po et pYijatch cca 200 plavco, mo~e bt upraven, dle vkonnosti 6. PoYad discipln: Sobota 19.1.2019 rozplavn 8:00 - 8:40 dopoledne za tek zvodo v 8:45 1. - 100 m OPZ Cena fi. Levelsportkoncept mu~i kat. A, a ro .2009 asi 7 rozplaveb 2. - 100 m OPZ Cena fi. Levelsportkoncept ~eny kat. B, a ro .2009 asi 7 rozplaveb 3. - 50 m vzp > F H L N p " & ( * , p r  p & ^ r z <Ɍ|x|hh?s hCv@hG-hpRhhc5>*CJ$h5>*CJ$hpR5>*CJ$hS5>*CJ$ hQ>* hQ5>*hQ5>*CJ$ hQ5 h;5CJ hpR5CJ hQ5CJhQCJOJQJhQ5CJOJQJhQhq~c/2H J L N " n p r  n p ( $ & Fa$gd" $ & Fa$gdQgdQ$a$gdQ$a$gdQ$a$<@Bh  "<>@B~ #;=IJMQ[no  &ŻŴhShQ5 h.hQhShchpRh hQ5hg0hQ56 hchc hc5>*h"hQ5>* h5>*hch"h"5h?s h"h'!`hkn70J hkn7hkn7hkn7jhkn7UhQ2@B[ tv gdQ$j ^j `a$gdQ $]a$gdQqn]q^n`gdQqn]q^n`gdSgdQ$a$gdQ$n^n`a$gdQ$a$gd" $h^ha$gd?s & ,v .$&(*~*^`"L`&B6DFdfltzĕh?s h.hQhhQ5hpRhQ5>* hQ56hpRhQ56>*hxDhG-hpRhShhS5hhQ5 hQ5>* hQ5hchchh;hQ9 HLfxz>XP D F $^`a$gd$a$gd$a$gdG-$^`a$gdQ $h^ha$gd?s $ & Fa$gd?s $a$gdQ>dDFHRVXdh>FNP `b B D F d !D!!!"2"6"8":"X"n"p"v"x""""#6#8#:#N#R#T#X# hJxdhQh"hadh1hchG-hShhpRhh hQ5hQOF v!!!"|#6P7"889:::;;;L<<x=$>>?H@$^`a$gdQ$a$gdQ$a$gdQ$a$gdA #X#f##6L6N6R6\6h66*7.7:7778 8r888889V9^9t9999: :B:T:`:l::::::::;b;d;;;;;;&<(<4<<<<<<&=(=P=R=`========== >>H>t>v>x>>>> ha 5hPhQ5hCv@hphhadhhSha h"UhQhpRO mu~i (kat. A, C,E) asi 17 rozplaveb 4. - 50 m vzp ~eny (kat. B, D,F) asi 17 rozplaveb 5. - 50 m prsa mu~i (kat. A,C,E) asi 17 rozplaveb 6. - 50 m prsa ~eny (kat. B, D,F) asi 17 rozplaveb 7. - 50 m motl mu~ (kat. A, C,a ro . 09 asi 15 rozplaveb 8. - 50 m motl ~eny (kat. B, D,a ro . 09 asi 15 rozplaveb odpoledne rozplavn 13:00 - 13:40 za tek odpolednch zvodo 13:45 9. - 50 m znak mu~i (kat. A, C,E) asi 17 rozplaveb 10. - 50 m znak ~eny (kat. B, D,F) asi 17 rozplaveb 11. - 100 m motl mu~i (kat. A, C,) asi 6 rozplaveb 12. - 100 m motl ~eny (kat. B, D,) asi 6 rozplaveb 13. - 100 m prsa Cena msta Neratovice mu~i (kat. A, C, E) asi 10 rozplaveb 14. - 100 m prsa Cena msta Neratovice ~eny (kat. B, D, F) asi 10 rozplaveb 15. - 100 m vzp mu~i (kat. A, C, E) asi 11 rozplaveb 16. - 100 m vzp ~eny (kat. B, D, F) asi 11 rozplaveb 17 - 100m znak mu~i (kat. .A, C, E) asi 7 rozplaveb 18 - 100m znak ~eny (kat. B, D, F) asi 7 rozplaveb 7. Ceny : v ka~dm zvod na 100m obdr~ prvn 3 zvodnci ve vypsan kategorii. medaili nebo drobnou cenu.. Na 100m tratch vypsanch i pro ~ky, bude pYijato min. 10 ~ko. V hlavn sout~i, Sprintrskm vceboji , obdr~ v kategorii A, B, u C a D zvlae mlada a zvlae stara ~ci a kat.E, F v~dy 6 nejlepach zvodnko (dle sou tu aso) pohr nebo vcnou cenu. Jednotliv 50-ti m trat se samostatn nevyhlaauj 8. Zvlatn ustanoven: poYadatel si vyhrazuje omezit celkov po et astnko na cca 200 zvodnko s ohledem na kapacitu baznu. Do ka~d kategorie si poYdajc oddl vyhrazuje prvo na zaYazen zahrani nch plavco a 4 zvodnko z mlnickho okresu ( bez ohledu na pYihlaaovan as). PYedpokldan konec zvodo v etn vyhlaen do 18:30 hod. C - DAL` ORGANIZA N POZNMKY : 1. Vstup na bazn bude umo~nn od 7:45 2. ipy od skYnk pYevezme proti podpisu vedouc ka~dho oddlu. 3. Doprovod prosm omezte( na 10zvodnko -2vedouc, na 20zvodnko -3vedouc, na 30zvodnko- 4 vedouc.) 3. Vstup na bazn bude povolen pouze vpantoflch a ve sportovnm oble en (plat i pro povolen doprovod) !!!!! 4 Vstup pro divky nen zkapacitnch dovodo povolen. 5. Vsledky budou rozeslny emailem dle platnho rozdlovnku. Yeditel zvodu za plaveck oddl NePK Franek Martin v.r. Ing. Vesel Frantiaek v.r. VNeratovicch 10.10.2018 >>>>D?f?h?p?r????????@@ @"@0@@@@@@@@AA"A(A,AAAAABBB"B&B:BHBBBBBCCCCCCC(D.D0D4D8D~DDDD EhG!}hIRDhadhG!}hQ5 hG!}5hhQ5hsOh 9hchvB hQhQhPhQ5hThQ5 hQ5hQhha @H@@A:BELGGNHPHHHHrILJ.KKLLL&MNO$a$$a$gd 9$a$gdMd\$a$gdIRD$S^S`a$gdQ$a$gdQ E&EEEE2F:F|FFFFFFFFFFFFFF GJGLGPGGH0H2H8H* hkn75 h5 hS5h 9hG!}hhQ hQ5hrhQ5hrh"5h":NOOhIRDh*CJaJhCJaJ2&P :pJh]. A!"n#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normln_HmHsHtHD@D Nadpis 1$$@&a$ CJ(tHu<@< Nadpis 2$$@&a$CJ@@@ Nadpis 3$$@&a$5CJ$@@@ Nadpis 4$$@&a$5CJ<@< Nadpis 5$$@&a$5@@@ Nadpis 6$$@&a$5CJJA J Standardn psmo odstavce^i^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu 8>@8 Nzev$a$ CJtHudC@d Zkladn text odsazen\^\` CJtHuBU`B Hypertextov odkaz>*B*<V`!< Sledovan odkaz>*B* bR@2b Zkladn text odsazen 2$j ^j `a$H@BH Md\0 Text bublinyCJOJQJ^JaJNoQN Md\0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ X<&X#> ENO(*+ F H@O) MeX8@0( B S ?!.  z | ~ ADfi6;48itBV.4 [ f c k }  fghkm 0 0 i k , - z OZ]c fghkm 0 0 i k , - z OZ]c `S<#h{Kf-FVqW.ZMd\Jh]q~cJxdzg'kprr9sLt%CvG!}"UFchE ]*9G-O|s17VlYAcLU[zk r.AqT% @O@  @"6UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)Tahoma;Wingdings?= .Cx Courier NewA$BCambria Math"ASl'#}lSl' 0 0!4ss 2QHX?72!xx Lenka VeselU~ivatel systmu Windows$   Oh+'0 (4 T ` l x$ Lenka VeselNormalUivatel systmu Windows8Microsoft Office Word@~@\'@k됐@~D՜.+,D՜.+,` hp Plaveck bazn s.r.o.0 s ! Nzev 8@ _PID_HLINKSAx!Amailto:vesely.plavani@email.cz !"#$%&'()*+,./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQTRoot Entry FEV1Table-I)WordDocument4XSummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q